AUDYTY ENERGETYCZNE

Audyt termomodernizacyjny i remontowy

Audyt energetyczny - to dokument określający zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii, stanowiący jednocześnie założenia do projektu budowlanego.

Audyt remontowy - jest dokumentem określającym zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia remontowego, stanowiącym jednocześnie założenia do projektu budowlanego.

Firma EcoSTEPS oferuje realizację opracowania audytów energetycznych budynków wszelkich funkcji: mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych, hal przemysłowo-magazynowych, obiektów użyteczności publicznej (np. szkoły, urzędy) oraz obiektów innego przeznaczenia.

Audyty wykonujemy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego (wraz z późniejszymi zmianami).

Audyty energetyczne stanowią z reguły załącznik do wniosków aplikacyjnych w ramach dofinansowania inwestycji zarówno ze środków krajowych (np. premia termomodernizacyjna, WFOŚiGW, NFOŚiGW, inne) oraz środków wsparcia unijnego (np. RPO, POIiŚ, inne).

Audyt efektywności energetycznej - ”białe certyfikaty”

Audyt efektywności energetycznej - to opracowanie zawierające analizę zużycia energii oraz określające stan techniczny obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, zawierające wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, a także ocenę ich opłacalności ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii.

Świadectwa Efektywności Energetycznej, potocznie zwane „białymi certyfikatami”, to szansa na otrzymanie środków pieniężnych na planowane przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej. Z tego wsparcia może skorzystać każdy podmiot gospodarczy, o ile spełnia warunki zapisane w ustawie o efektywności energetycznej, przeprowadzi audyt efektywności energetycznej oraz przejdzie pozytywną weryfikację wniosku przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Zgodnie z definicją, świadectwo stanowi potwierdzenie planowanej do zaoszczędzenia ilości energii finalnej wynikającej z przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie efektywności energetycznej. Należą do nich, m.in.:

 • izolacja instalacji przemysłowych

 • przebudowa lub remont budynku wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi

 • modernizacja lub wymiana oświetlenia

 • odzyskiwanie energii, w tym odzyskiwanie energii w procesach przemysłowych

 • ograniczenie strat związanych z poborem, przesyłaniem lub dystrybucją energii

 • stosowanie, do ogrzewania lub chłodzenia obiektów, energii wytwarzanej w instalacjach odnawialnego źródła energii, ciepła użytkowego w wysokosprawnej kogeneracji

Oszczędność energii uzyskana w trakcie realizacji takiego przedsięwzięcia (lub przedsięwzięć tego samego rodzaju) musi być równa bądź większa niż 10 ton oleju ekwiwalentnego średnio w ciągu roku.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Z dniem 1 października 2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej. Jeden z jej punktów dotyczy obowiązku przeprowadzania audytów energetycznych w przedsiębiorstwie.

Ustawa określa, że audyt energetyczny musi wykonać każde duże przedsiębiorstwo. Dużym przedsiębiorcą jest firma, która w ciągu ostatnich 2 lat obrotowych, przekroczyła którykolwiek z poniższych wskaźników:

 • średnioroczne zatrudnienie co najmniej 250 pracowników

lub

 • roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, oraz sumy aktywów bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro

Właściciele dużych przedsiębiorstw są zobowiązani do zlecenia lub przeprowadzenia okresowego audytu energetycznego w swoich przedsiębiorstwach. Pierwszy audyt należy wykonać w ciągu 12 miesięcy od wejścia w życie ustawy, czyli do 1 października 2017 roku. Kolejne należy ponawiać raz na 4 lata.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa jest procedurą mającą na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa musi objąć minimum 90% zużycia energii w budynkach lub zespołach budynków, w instalacjach przemysłowych oraz w transporcie.

Fakt opracowania audytu energetycznego przedsiębiorstwa musi zostać pisemnie zgłoszony do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w terminie 30 dni. Do zawiadomienia należy dołączyć informację o możliwych do uzyskania oszczędnościach energii wynikających z przeprowadzonego audytu.

Jeśli termin nie zostanie dotrzymany, przedsiębiorstwu grozi kara do 5% rocznego przychodu.

Z obowiązku wykonywania audytów energetycznych zwolnione będą tylko przedsiębiorstwa posiadające system zarządzania energią określone we właściwych normach (norma ISO 50001) lub system zarządzania środowiskowego zgodny z wymaganiami EMAS, jeżeli w ramach tych systemów przeprowadzono audyt energetyczny przedsiębiorstwa.

Firma EcoSTEPS oferuje realizację opracowania audytów energetycznych przedsiębiorstw w oparciu o normę PN-EN 16247. Nasze audyty spełniają wymogi obowiązkowego audytu według Ustawy o  efektywności energetycznej.

Audyt oświetleniowy

Audyt oświetlenia zawiera ocenę obecnego stanu systemu oświetlenia oraz wskazuje możliwe do realizacji przedsięwzięcia modernizacyjne, ich zakres, parametry techniczne i ekonomiczne, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego. W audycie oświetleniowym analizowane może być zapotrzebowanie energii na cele oświetlenia wewnętrznego i/lub zewnętrznego.

STRATEGIE ENERGETYCZNE

Posiadanie dokumentacji potwierdzającej realizację założeń energetycznych w gminie jest zadaniem wynikającym z ustawy Prawo Energetyczne. Dysponowanie tego rodzaju opracowaniem niesie dla gminy konkretne korzyści. Przedstawia bowiem możliwości, jakie daje zrównoważony rozwój, z poszanowaniem zarówno prawa energetycznego, zasad ekonomii w gminie, a także z zapewnieniem warunków dla ochrony środowiska.

Dokumentacja taka pozwala gminie pozyskiwać finansowe wsparcie oferowane przez fundusze regionalne, narodowe i europejskie.

Plan gospodarki niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem wyznaczającym konkretne działania dla gminy w zakresie:

 • redukcji gazów cieplarnianych,

 • efektywności energetycznej,

 • wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Bazuje on na informacjach dotyczących wielkości zużycia energii oraz wielkości emisji dwutlenku węgla. Informacje te wykorzystywane są do określenia kierunków dla gminy zakresie działań związanych zarówno z nowymi inwestycjami oraz innymi działaniami m. in. w takich sektorach, jak:

 • transport,

 • budownictwo,

 • gospodarka przestrzenna,

 • zaopatrzenie w ciepło i energię,

 • gospodarka odpadami.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej ma na celu również wzmacnianie działań na rzecz poprawy jakości powietrza szczególnie na tych obszarach, na których odnotowano przekroczenia poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem znacznie zwiększającym szanse rozwoju lokalnej gospodarki. To wszystko dzięki możliwości wykorzystania środków unijnych w latach 2014-2020. Posiadanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest warunkiem uzyskania wsparcia dla szeregu inwestycji ze środków finansowych Regionalnych Programów Operacyjnych czy też Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

Na gminy nałożony jest obowiązek zabezpieczenia zbiorowych potrzeb ich mieszkańców, w tym między innymi dotyczący zaopatrzenia w energie elektryczną i cieplną oraz gaz.

Do zadań własnych gmin w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe należy:

 • planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy

 • planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy

 • finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie gminy, dla których gmina jest zarządcą

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe określa:

 • ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,

 • przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych przez odbiorców i użytkowników,

 • możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów energii, z uwzględnieniem skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektryczne oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych

 • zakres współpracy z innymi gminami.

ŚWIADECTWA I CHARAKTERYSTYKI

Firma EcoSTEPS wykonuje świadectwa energetyczne dla budynków oddawanych do użytku oraz charakterystyki energetyczne do projektów budowlanych dla budynków wszelkich funkcji tj.:

 • budynki mieszkalne

 • budynki użyteczności publicznej

 • budynki przemysłowe

 • budynki handlowo-usługowe

 • inne

Świadectwo charakterystyki energetycznej

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, zwane również etykietą lub certyfikatem energetycznym budynku, jest dokumentem ważnym przez 10 lat, wystawionym przez osobę uprawnioną do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Dokument ten określa zapotrzebowanie energetyczne budynku lub lokalu niezbędne do zaspokojenia potrzeb związanych z jego użytkowaniem (tj. zużycie energii na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji, klimatyzacji oraz oświetlenie pomieszczeń). Świadectwo jest sporządzane na podstawie stałych cech budynku wynikających z przeznaczenia i jego standardu oraz z zastosowanych w nim systemów instalacyjnych.

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projekt architektoniczno-budowlany obiektu budowlanego powinien zawierać charakterystykę energetyczną, opracowaną zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej.

Przez pojęcie charakterystyki energetycznej rozumie się zbiór danych i wskaźników energetycznych budynku dotyczących obliczeniowego zapotrzebowania budynku na energię na cele centralnego ogrzewania, ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynku użyteczności publicznej także oświetlenia.

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

OZE, to odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące m.in. energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię geotermalną, hydroenergię, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu oraz z biopłynów. Odnawialne źródła energii (OZE) to ogólnie rzecz ujmując, nośniki energii, których wykorzystanie nie powoduje nieodwracalnych ubytków, deficytów tego źródła w środowisku. Ich zasoby stale się uzupełniają i nie wyczerpują, przy czym proces uzupełnienia może zachodzić samoistnie. Źródłem energii odnawialnej jest m.in. promieniowanie słoneczne, wiatr, ciepło z wnętrza Ziemi, woda, biomasa, biogaz, biopaliwa.

Wykorzystywanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w mniejszym stopniu negatywnie wpływa na środowisko naturalne niż wykorzystywanie do pozyskania energii paliw kopalnych. Przede wszystkim wykorzystywanie OZE ogranicza emisję gazów cieplarnianych, a także innych substancji szkodliwych dla środowiska.

Analizy i kalkulacja dla OZE - pompy ciepła, PV, kolektory

Firma EcoSTEPS oferuje:

 • opracowanie audytów zastosowania OZE (np. panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, pompy ciepła) dla zaspokojenia potrzeb grzewczych i energetycznych obiektów oraz instalacji przemysłowych

 • analizy opłacalności wykorzystania OZE

 • analizy OZE do projektów budowlanych.

SZKOLENIA, INFORMACJA I PROMOCJA

Dla zainteresowanych firma EcoSTEPS oferuje:

 • przygotowanie materiałów informacyjno-edukacyjnych (ulotki, broszury, plakaty) oraz przeprowadzenie akcji promocyjnych związanych z gospodarką niskoemisyjną i efektywnością energetyczną

 • przeprowadzenie szkoleń dotyczących problematyki gospodarką niskoemisyjnej i efektywności energetycznej

cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci Twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!